CMGS Boot up
Fast Speed Service บริการซ่อมด่วน

IT Outsourcing Chiang Mai

IT Outsourcing

บริการจัดหาพนักงาน และบุคคลากรไอที ในเขตจังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน และ แม่ฮ่องสอน

ซีจีเอส รับผิดชอบในการจัดหาพนักงานที่มีคุณสมบัติ ตรงกับความต้องการของผู้ว่าจ้าง เพื่อให้ปฏิบัติงานในสถานที่ของลูกค้า เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานจากบริษัทผู้ว่าจ้างที่เข้าไปดูแลโดยตรง และสร้างความพึงพอแก่ลูกค้า

บริการ IT Outsourcing ได้แก่

  • Tech Support/Help Desk เจ้าหน้าปฏิบัติการช่วยเหลือทางด้านเทคนิค
  • Programmer โปรแกรมเมอร์
  • System Analysis นักวิเคราะห์ระบบ
  • Database Administrator ผู้จัดการฐานข้อมูล
  • Computer Administrator เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
  • Call Center เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์